Ltd «Trostyanetszerno»

24300, Vinnitskaya region., s. Trostyanets str. Nakonechnogo,31
Tel. +38 (04343) 2-21-44
Director: Marchenko Andrey Milolaivovich
andymrk@VIOIL.COM